1. Anasayfa
  2. İdea

Lao Tse (Laozi) Kimdir? Düşünceleri, Öğretileri ve Felsefi Görüşü

Lao Tse (Laozi) Kimdir? Düşünceleri, Öğretileri ve Felsefi Görüşü
0

Lao Tse, Tao düşüncesinin kurucusu olarak bilinmektedir. Laozi, Chou imparatorluğunun kütüphanecisidir. Lao Tse’nin asıl adı Li Tan’dır. Lao – Tse ise ona verilmiş olan bir lakaptır. Bu lakabın anlamı ise ihtiyar bilgedir.

M.Ö. 6.yüzyılda Çin’de; insanı düzen, barış ve aydınlanma ile tanıştıran Lao Tse, doğaya çok önem vermiştir. Lao – Tse iyi bir eğitim imkanı bulamamış ve bununla birlikte olması gerektiği kadar terbiye almamış insanların duygularına oldukça önem verir. Tüm bu nedenlerden dolayı da Taoist kişiyi belirleyen şey, önemli ölçüde doğa ile uyumlu olmasıdır. Taoizmin temelinde var olan doğaya önem verme, Taoist kişide de aranmaktadır.

taoizm

Taoizm Nedir?

Taoizm kavramı, dış dünyadaki nesnelerin gerçekten olmadığına inanılan bir felsefi öğretidir. Taoizm, M.Ö. 6.yüzyılda Lao – Tse tarafından ortaya atılan bir görüştür. Bu görüşe göre ise her şey Tao’dur. Her şey Tao’dan akar ve Tao’ya döner. Taoizme göre Tao, kendiliğinden var oluştur. Tao betimlenemez. Başka bir canlı tarafından somut bir hale getirilemez. Taoizm için Tao, sonsuz ve betimlenemez olarak tanımlanır. Tao’nun bir başlangıcı yoktur. O, hep var olmuştur.

Taoizm öğretisine göre Tao, evrendeki düzeni simgeler. Tao, kendiliğinden var olmuştur. Betimlenemez, nesnesi olmayan, cisimsiz ve sonsuz olan bir akıldır. Bütün bu özellikler varlığı yokluğa götürdüğü için Tao, yokluk demektir. Varlık, yokluğa indirgendiğinden dolayı Taoizm öğretisi de bir tür nihilizm yani hiççilik olarak görülmektedir.

ying yang

Ying Yang Nedir?

Ying Yang kavramı, Lao Tse tarafından açılanan taoizm öğretisinin klasik bir sembolü olarak bilinmektedir. Bu sembol, doğada bütün zıt güçleri ve bu zıt güçlerin ahenkli bir şekilde birleşimini gösterir. Ying Yang kavramının temelinde, doğada bulunan her cismin bir karşıtlıkla ilişki içerisinde olduğu ve bu zıtlık ile birlikte devam ettiği düşüncesi vardır.

Çin felsefesine göre Ying Yang kavramından önce sonsuzluk mevcuttu. Daha sonra ise Ying ve Yang isimli 2 zıt güç meydana geldi. Ying Yang kavramına göre doğada var olan her şeyin bir zıttı vardır. Bu zıtlıklar da Ying Yang’ı temsil eder. Ying ve Yang bilikte bulunur, bu iki zıt güç olmadan hareket etmek de söz konusu değildir. Evrende bulunan her şeyin, zıttı ile birlikte var olabileceği de Ying Yang kavramından çıkarılmaktadır.

taoist

Taoist Ne Demektir?

Taoist kavramı, Taoizm öğretisinin temel ilkelerini benimseyen ve bu öğretinin kurallarına göre yaşamını devam ettiren kişilere denir. Taoistler, yaşamları boyunca maddi varlıktan çıkmayı amaçlayarak ruhani varlığa dönüşmek için çabalarlar. Şehevi isteklerden uzaklaşıp manevi duygulara değer verirler ve yönelmeyi amaçlarlar. Taoistlerin “Keskinliği körelt, düğümü çöz, parlaklığı azalt ve toza karış” deyişi, onların düşüncelerin ve yaşam felsefelerini en iyi şekilde açıklar. Taoizmde varoluş bu dört deyiş ile açıklanır.

Lao Tse Düşünceleri Nelerdir?

Laozi’nin düşünceleri şu şekilde verilmiştir:

  • Tanrı’yı tanımlamak için yapılan tüm zihinsel çabalarımız, kendi acizlik ve zayıflığımızdan başka bir şey kanıtlamaz.
  • Onun dininde Tanrı’nın adı da yoktur. Yol ve akıl olarak belirlediği “Tao” için sonsuzluk, değişmezlik ve mutlak gibi 3 sıfatı kabul eder.
  • Tao birdir olmakla birlikte mutlaktır ve ayrıca hem görünen hem de görünmeyen alemdir.
  • Bütün yaşamın ilkesi olan en yüce akıl Tao’dur. Felsefe tarihçilerinin görüşlerine göre Laozi’nin ahlak doktrini ile Epikür’ünki arasında benzerlikler vardır. Yine aynı görüşe göre Laozi stoacılığa yakındır.

Konfüçyanizm Nedir?

Konfüçyanizm kavramı, Çin’de ortaya çıkmış ahlaki bir öğretidir. Bu öğretide pek çok ibadet ve ritüel mevcut olduğundan dolayı bir din olarak görülmektedir. Bu din, tek tanrılı bir inanç sistemine dayalıdır ve Tanrı “Gök” olarak isimlendirilir.

Taoculuğun Temel Kavramları Nelerdir?

Taoizmin var olan temel kavramları şu şekilde verilmiştir:

  • Tao: Taoizm öğretisinde en temel kavram, adının da kaynağı olan Tao’dur. Tao, kelime anlamı olarak yol demekle birlikte öğreti, ilke ve düzen anlamları ile de açıklanabilmektedir.
  • Te: Taoizm öğretisindeki bir diğer önemli kavramlardan birisi de Türkçe ’ye erdem olarak çevrilen Te terimidir. Tao’nun somutlaşmış olan halini anlatır. Tao’ya uygun yaşamaktan gelen gücü ifade etmektedir.
  • Wu-Wei: Bir diğer önemli kavram ise Wu-Wei’dir. Lao Tse tarafından hiçbir şey yapmamak olarak çevrilse de burada kastedilen hareketsizlik değil, doğal akışta olmak ve bencil amaçlar ile hareket etmemektir. Zaten Taoculuk kavramında ana hedef, Tao ile bütünleşmektir. Bu da doğal ve sade yaşamaktan, hırsları terk etmekten geçer.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir